WOOD Real Estate | Integráciu ESG stratégie vnímame ako kľúč k udržateľnému a eticky zodpovednému podnikaniu

Informácie o investičných produktoch nájdete po novom na webovej stránke wood.sk/produkty/

Prejsť na web
Integráciu ESG stratégie vnímame ako kľúč k udržateľnému a eticky zodpovednému podnikaniu

Integráciu ESG stratégie vnímame ako kľúč k udržateľnému a eticky zodpovednému podnikaniu

Naplňovanie environmentálnych, sociálnych a governance (ESG) kritérií ako integrovaného prístupu k udržateľnosti sa stáva nevyhnutnou súčasťou moderného podnikania. Aj u nás vo WOOD Real Estate vnímame rastúci význam ESG. Preto sme vytvorili základnú stratégiu, ktorú ďalej rozvíjame tak, ako sa postupne vyvíja a spresňuje legislatíva a taxonómia EÚ. Udržateľné podnikanie je prirodzenou súčasťou našich každodenných činností už mnoho rokov. Zvyšuje kredibilitu značky i hodnotu našich nehnuteľností a napomáha k pozitívnemu vnímaniu našej spoločnosti obchodnými partnermi, investormi, zamestnancami i širokou verejnosťou.

Environmentálna udržateľnosť

Kľúčovým aspektom ESG stratégie WOOD Real Estate je znižovanie environmentálneho dopadu na životné prostredie. Ako vlastníci komerčných nehnuteľností v segmentoch kancelárskych a retailových budov, ktoré spravujeme, prenajímame a zhodnocujeme, sme sa zaviazali k znižovaniu energetickej náročnosti v súlade s CRREM (Carbon Risk Real Estate) modelom. Využívame na to nielen bežné MaR, ale aj inteligentné systémy riadenia budov, ktoré optimalizujú spotrebu energií, TUV, vykurovanie, chladenie alebo osvetlenie. Investujeme do OZE, najmä do fotovoltaických panelov, čím podporujeme prechod na obnoviteľné zdroje energie. Na strechách našich objektov je inštalovaných už viac ako 1 800 panelov s celkovým výkonom prevyšujúcim 850 kWp a na pláne je aj inštalácia ďalších FVE.

Veľkú pozornosť venujeme znižovaniu spotreby vody a obmedzovaniu tvorby odpadov, v priemere o 1,5 % ročne. Na našich budovách inštalujeme napríklad nádrže na zber dažďovej vody, štandardom sú úsporné splachovacie zariadenia alebo perlátory na vodovodných batériách, ktoré majú veľký efekt najmä v nákupných centrách s vysokou návštevnosťou. V rámci odpadového hospodárstva triedime a ekologicky likvidujeme odpad z kancelárskych, ako aj z retailových budov a hľadáme možnosti využitia bioodpadu na následné spracovanie v bioplynových staniciach.

Všetky tieto kroky majú okrem iného pozitívny vplyv aj na postupné znižovanie uhlíkovej stopy a demonštrujú tak záväzok našej skupiny k dekarbonizácii portfólia o 33 % do roku 2030 (so začiatkom od roka 2022).

Veríme, že je našou povinnosťou prispievať aj k ochrane biodiverzity, o čo sa snažíme napríklad umiestnením 15 včelstiev na strechy našich budov a starostlivosťou o ne.

 

Sociálna angažovanosť

Chceme byť spoľahlivým a starostlivým partnerom. Preto sa aktívne zapájame do diania v komunitách, v ktorých sa pohybujeme a podnikáme. Sme v úzkom kontakte s našimi nájomcami a získavame od nich cennú spätnú väzbu tak, aby sa v našich priestoroch cítili spokojne. V rámci našich budov pravidelne organizujeme spoločenské alebo športové akcie, dni zdravia alebo charitatívne projekty. Snažíme sa o transparentnú komunikáciu s verejnosťou i zainteresovanými stranami. Uskutočňujeme firemné akcie pre našich zamestnancov i aktivity, ktoré vedú k finančnej či materiálnej pomoci potrebným. Veríme, že to všetko zvyšuje nielen zamestnaneckú spokojnosť a lojalitu, ale posilňuje to tiež našu firemnú kultúru.

Governance a etické riadenie

V oblasti governance vo WOOD Real Estate postupujeme plne v súlade s taxonómiou EÚ. Dodržiavame zásady DNSH (Do No Significant Harm) naprieč všetkými našimi podnikateľskými aktivitami. Naše nehnuteľnosti zahrnuté do realitných podfondov podporujú princípy udržateľnosti. Tieto podfondy boli na začiatku roka 2024 zapísané ako Light Green. To deklaruje náš záväzok k investíciám s udržateľnou stratégiou.

Náš skúsený manažérsky tím je zárukou nielen kvalitného investičného plánu, ale aj udržiavania etických hodnôt na vysokej úrovni, a to dlhodobo a prirodzene v súlade s požiadavkami a nariadeniami EÚ. Veríme totiž, že transparentnosť a bezúhonnosť v podnikaní poskytujú solídny základ pre dôveru a spoluprácu s investormi a všetkými obchodnými partnermi.

Integrácia ESG stratégie do všetkých činností, ktorým sa vo WOOD Real Estate venujeme, je pre nás prirodzenou cestou k udržateľnému a eticky zodpovednému podnikaniu, ktoré prináša prospech zainteresovaným stranám a v konečnom dôsledku aj samotnej investičnej skupine WOOD & Company.


Kontakt pre médiá (SK):

Marketing Manager
Zuzana Obšitníková
Tel.: +421 903 668 806
E-mail: zuzana.obsitnikova@wood.com

 

Späť na prehľad článkov

Ďalšie články