WOOD Real Estate | Environmental, Social and Governance / ESG

Informácie o investičných produktoch nájdete po novom na webovej stránke wood.sk/produkty/

Prejsť na web
Environmental, Social and Governance / ESG

V súlade so životným prostredím, v prospech spoločnosti

Environmental, Social and Governance / ESG

ESG stratégia jednotná pre Českú republiku, Poľsko a Slovensko

  • Naším cieľom je zodpovedne a aktívne sa podieľať na pozitívnych zmenách, ktoré nám Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) v oblasti ESG môže priniesť.
  • Zavádzanie ESG štandardov do života vnímame nielen ako novú príležitosť k zlepšeniu ochrany životného prostredia, ale aj ako príležitosť k poznaniu a podpore rôznych záujmových skupín, neziskových organizácií a charitatívnych projektov.
  • Veríme, že spoločnosť, ktorá má pochopenie pre ostatných dokáže lepšie vyhodnotiť dopady vlastných činností na životy druhých.
  • Našim partnerom poskytujeme podporu, profesionálne a transparentné zaobchádzanie, čo nám umožňuje udržovať dôveru a lojalitu v našom odbore už mnoho rokov. Sme presvedčení, že dlhodobo dobré vzťahy s našimi obchodnými partnermi sú kľúčom k nášmu úspechu.
  • S vysokou mierou integrity a zodpovednosti aktívne pracujeme na zaistení udržateľného rastu.
  • Našim zamestnancom vytvárame kultivované a priateľské prostredie.
Riadime sa najvyššími štandardmi.

Riadime sa najvyššími štandardmi.

Spoločenskú zodpovednosť a snahu o dlhodobú udržateľnosť považujeme za významnú súčasť nášho podnikania vo všetkých dotknutých krajinách. Naša spoločnosť je riadená v súlade s hodnotami skupiny WOOD & Company, medzi ktoré patrí vedľa ekonomického zdravia spoločnosti a prosperity aj udržateľný rozvoj.

Marek Herold
Portfolio Manager
Riadime sa najvyššími štandardmi.

Zásady udržateľného portfólia

Zohľadňovanie faktorov ESG, zber dát, ich starostlivý monitoring, dôkladné vyhodnocovanie a systematický reporting, spolu s následnou optimalizáciou prevádzky budov a redukciou spotreby energie, vody a znižovaním produkcie odpadov, považujeme za neustály dlhodobý proces. Veríme, že sme schopní rozvíjať prospešné trendy aj v oblasti správy a riadenia

Súlad s EÚ taxonómiou
Súlad s EÚ taxonómiou
Dekarbonizácia portfólia
Dekarbonizácia portfólia
Viac než 90 % našich budov v PENB triede B, A
Viac než 90 % našich budov v PENB triede B, A
Viac než 80 % našich budov s certifikáciou udržateľnosti (BREEAM, LEED)
Viac než 80 % našich budov s certifikáciou udržateľnosti (BREEAM, LEED)
ESG je o spolupráci

ESG je o spolupráci

Vstupujeme do konštruktívneho a cieleného dialógu s našimi nájomcami aj so spoločnosťami, ktoré s nami spolupracujú pri správe nehnuteľností.

Spoločne sa snažíme vytvárať udržateľný prístup rešpektujúci ESG ciele a sme si vedomí, že pôjde o dlhodobý proces postupného nastavovania a uplatňovania krokov, ktoré budú nadväzovať na vyvíjajúcu sa legislatívu.

Túto dlhodobú spoluprácu, kde dôjde k vzájomnej výmene znalostí a skúseností považujeme za jeden z kľúčových faktorov, ktorý môže priaznivo ovplyvniť naplňovanie cieľov ESG nielen v rámci Spoločnosti, ale v ďaleko širšom okruhu našich obchodných partnerov a ich zákazníkov.

Dokumenty na stiahnutie

Zpráva o udržateľnom rozvoji 2022 (CZ)
Správa o udržateľnom rozvoji 2022 (EN)
Green Point ESG Environmentálne ukazovatele 2023
Westend ESG Environmentálne ukazovatele 2023
Harfa Office Park ESG Environmentálne ukazovatele 2023
Hadovka Office Park ESG Environmentálne ukazovatele 2023
The Greenline ESG Environmentálne ukazovatele 2023
Centrum Krakov ESG Environmentálne ukazovatele 2023