WOOD Real Estate | Environmental, Social and Governance / ESG

Informácie o investičných produktoch nájdete po novom na webovej stránke wood.sk/produkty/

Prejsť na web
Environmental, Social and Governance / ESG

V súlade so životným prostredím, v prospech spoločnosti

Environmental, Social and Governance / ESG

ESG stratégia jednotná pre Českú republiku, Poľsko a Slovensko

  • Naším cieľom je zodpovedne a aktívne sa podieľať na pozitívnych zmenách, ktoré nám Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) v oblasti ESG môže priniesť.
  • Zavádzanie ESG štandardov do života vnímame nielen ako novú príležitosť k zlepšeniu ochrany životného prostredia, ale aj ako príležitosť k poznaniu a podpore rôznych záujmových skupín, neziskových organizácií a charitatívnych projektov.
  • Veríme, že spoločnosť, ktorá má pochopenie pre ostatných dokáže lepšie vyhodnotiť dopady vlastných činností na životy druhých.
  • Našim partnerom poskytujeme podporu, profesionálne a transparentné zaobchádzanie, čo nám umožňuje udržovať dôveru a lojalitu v našom odbore už mnoho rokov. Sme presvedčení, že dlhodobo dobré vzťahy s našimi obchodnými partnermi sú kľúčom k nášmu úspechu.
  • S vysokou mierou integrity a zodpovednosti aktívne pracujeme na zaistení udržateľného rastu.
  • Našim zamestnancom vytvárame kultivované a priateľské prostredie.
Riadime sa najvyššími štandardmi.

Riadime sa najvyššími štandardmi.

Spoločenskú zodpovednosť a snahu o dlhodobú udržateľnosť považujeme za významnú súčasť nášho podnikania vo všetkých dotknutých krajinách. Naša spoločnosť je riadená v súlade s hodnotami skupiny WOOD & Company, medzi ktoré patrí vedľa ekonomického zdravia spoločnosti a prosperity aj udržateľný rozvoj.

Marek Herold
Portfolio Manager
Riadime sa najvyššími štandardmi.

Zásady udržateľného portfólia

Zohľadňovanie faktorov ESG, zber dát, ich starostlivý monitoring, dôkladné vyhodnocovanie a systematický reporting, spolu s následnou optimalizáciou prevádzky budov a redukciou spotreby energie, vody a znižovaním produkcie odpadov, považujeme za neustály dlhodobý proces. Veríme, že sme schopní rozvíjať prospešné trendy aj v oblasti správy a riadenia

Súlad s EÚ taxonómiou
Súlad s EÚ taxonómiou
Dekarbonizácia portfólia
Dekarbonizácia portfólia
Viac než 90 % našich budov v PENB triede B, A
Viac než 90 % našich budov v PENB triede B, A
Viac než 80 % našich budov s certifikáciou udržateľnosti (BREEAM, LEED)
Viac než 80 % našich budov s certifikáciou udržateľnosti (BREEAM, LEED)
ESG je o spolupráci

ESG je o spolupráci

Vstupujeme do konštruktívneho a cieleného dialógu s našimi nájomcami aj so spoločnosťami, ktoré s nami spolupracujú pri správe nehnuteľností.

Spoločne sa snažíme vytvárať udržateľný prístup rešpektujúci ESG ciele a sme si vedomí, že pôjde o dlhodobý proces postupného nastavovania a uplatňovania krokov, ktoré budú nadväzovať na vyvíjajúcu sa legislatívu.

Túto dlhodobú spoluprácu, kde dôjde k vzájomnej výmene znalostí a skúseností považujeme za jeden z kľúčových faktorov, ktorý môže priaznivo ovplyvniť naplňovanie cieľov ESG nielen v rámci Spoločnosti, ale v ďaleko širšom okruhu našich obchodných partnerov a ich zákazníkov.

Dokumenty na stiahnutie

Zpráva o udržateľnom rozvoji (CZ)
Správa o udržateľnom rozvoji (EN)